HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№12 / 2023

 1. Pasechnik I., Krylov S., Martynov D.
 2. Kravchenko K., Medvedev D., Morozkina S. et al.
 3. Maltsev S., Medvedev D., Lapotnikov A.
 4. Fomina S., Zavadovskaya V., Samoilova Yu. et al.
 5. Khabibulina M., Elistratov D.
 6. Zaporozhskaya N., Kartashova E., Zheleznyak E.
 7. Yarikov A., Makeeva O. Pavlinov S. et al.
 8. Abdullaev R., Shorokhova V., Makaryants N. et al.
 9. Zakharov A., Karpina N., Chernykh N. et al.
 10. Chichanovskaya L., Bakhareva O., Kosolapova V. et al.
 11. Morozova T., Chernikov I., Peretolchina T.
 12. Yakovenko A., Lavrishcheva Yu., Rumyantsev A. et al.
 13. Morozova N., Admakin O., Morozova O. et al.
 14. Evert L., Potupchik T., Kostyuchenko Yu. et al.
 15. Titova A., Andreeva E., Martynova T. et al.
 16. Morozov A., Sergeev A., Askerov E. et al.
 17. Sopenko I., Semenikhina P., Kotlyarov A. et al.
 18. Abduragimova L., Khlynov I., Khlynova R. et al.
 19. Vikulov G., Oradovskaya I., Kolobukhina L. et al.