HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№7 / 2023

 1. Bagirova G., Kozlova L.
 2. Yarikov A., Makeeva O., Kalinkin А., Dalibaldyan V.; Lukyanchikov V., Fraerman A., Mukhin A., Aivaziyan S. , TsybusovS. , Vinokurov А.. C Perlmutter О.
 3. Kovalyk V., Gomberg M., Vladimirova E. et al.
 4. Vyskub M.
 5. Kanorsky S., Moisova D.
 6. Dedov D.
 7. Morozov A., Dadabaev V., Kurkova V. et al.
 8. Tlish M., Kuznetsova T., Naatyzh Zh. et al.
 9. Dzitstsoeva A., Dzhavaeva D.
 10. Ledentsova S., Seliverstov P., Oreshko L. et al.
 11. Poliakova V., Kunitskaya N.
 12. Redinova T., Zagrtdinova R., Lekomtseva Yu.
 13. Novikov V., Sandratskaya A., Ivanyuk A., Ivanyuk Е.
 14. Churikov V.N., Lev I.V., Yakunchenko T.I. , Milyusin V.; Yastrebtsov M.;Osmina D.
 15. Shteiner M., Biktagirov Yu., Korymasov E. et al.
 16. Chumovatov N., Polushkina E., Chernyh N. et al.
 17. Grishechkina I.
 18. Denisova А., Moiseeva I. , Petrova Е.; Poluboyarinov Р., Vikhrev D., Panina Е., Fedorov A.; Burmistrova S.