HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№6 / 2023

 1. Samorodskaya I., Klyuchnikov I.
 2. Mukhamadzie Askarov N., Khidirova L., Osmieva Z.
 3. Kostyuchenko Yu., Potupchik T., Evert L. et al.
 4. Morozov A., Sergeev A., Askerov E. et al.
 5. Vasilyeva L., Starodubtseva I., Evstratova E. et al.
 6. Khabibulina M., Shamilov M.
 7. Dedov D., Usoltseva O.
 8. Akimov А., Kayumova M., Novoselov A., Lebedev Е.; . Bessonova М.
 9. Bestaev D., Mokhamed Kh., Konushkaliev A. , Brtsieva Z., Burduli N., Tsagaraeva Z., Bestaeva T.
 10. Vdoushkina E., Borodulin B., Eremenko E.
 11. Barmina N., Golub N.
 12. Arapkhanova M., Grinevich V., Kravchuk Iu. et al.
 13. Sopenko I., Semenikhina P., Kotlyarov A., Maryevskaya D.
 14. Ignatenko G., Bagriy А., Prikolota О., Mikhailichenko Е. , Golodnikov I. , Bagriy O.; KotovaK.
 15. Volobuev A., Romanchuk P., Romanchuk N. , Krasnov S., . Davydkin I
 16. Davidov M., Meltsina M., Bunova N., Metelkin А.
 17. Komarov V.
 18. Seliverstov P., Brudyan G.