HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№7 / 2022

 1. Babanov S., Ostryakova N., Strizhakov L., Agarkova A., Lotkov V.
 2. Kanorsky S.
 3. Rubtsov Yu., Goverdovsky Yu., Mikhailov A., Tsepkova G.
 4. Bolshakova P., Cherkasov S., Bakhtiyarov K., Snordia А., Chilova R. , Chushkov Yu., Mazur S.
 5. Borsukov A., Gorbatenko O., Venidiktova D. , Tagil А., Borsukov S., Kurchenkova V.
 6. Chichanovskaya L., Alekseev R., Bakhareva O.
 7. Sergeeva-Kondrachenko M.
 8. Klyuchereva S., Ledentsova S., Radchenko L., Seliverstov Р.
 9. Abdullaev R., Komissarova O., Rybka M., Berezovsky Yu.
 10. Strukov V., Elistratov D., Vikhrev D., Vinogradova О., Musatova L., Alekseeva N. , Radchenko L.
 11. Morozov A.M., Sergeev A.N., Askerov E.M., Kadykov V., Pototskaya L. , Belyak М.
 12. Prozorov S., Ivanov P., Tarabarin S.
 13. Aliev M., Shpotin V., Saidulaev V., Alidarov Т.
 14. Sarkisyan N., Kataeva N., Khokhryakova D. , Melikyan S.
 15. Ledentsova S.
 16. Litvin I., Zumbulidze N., Parfenova M.
 17. Rekhtina I., Mendeleeva L.