The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases
Russain Science Index (Russia)
EBSCO
DOI Registration Agency (USA)

№2 / 2017

 1. Dyakova S., Lev N., Kostyuchenko M., Mizernitsky Yu., Rozinova N.
 2. Aleksandrovich Yu., Karpishchenko S., Kopylov V., Alekseenko S., Muratov A., Muratov P.
 3. Mironova Zh., Vsevolodskaya E., Belash V., Trofimov V., Ulitina A., Pchelina S., Dubina M., Gorbunkov S., Akopov A.
 4. Dolgov O., Shvetsov A., Klimov A., Goloshchapov O., Shcherbakov A., Klementyeva R., Volkova A., Utimisheva E., Zubarovskaya L., Afanasyev B.
 5. Vizel A., Vizel I., Gizatullina E.
 6. Komissarova O., Abdullaev R., Konyaeva O., Berezhnaya O., Mikhailovsky A.
 7. Kanosrsky S., Kovalenko Yu.
 8. Gadzhigoroeva A.
 9. Pavlov Yu., Levkin V., Vychuzhanin D., Nurutdinov R., Kharlov N.
 10. Karpishchenko S., Lavrenova G., Kuleshova A., Milchakova A.
 11. Safronovа V., Isayenko S., Shumik T.
 12. Rybko E., Shupletsova I., Rekhtina I.
 13. Karpishchenko S., Lavrenova G., Malay O., Milchakova A.
 14. Aliev Sh., Shpotin V., Saidulaev V., Fernando D.
 15. Perlamutrov Yu., Levina N.
 16. Vorobyeva I., Moshetova L., Shcherbakova E.
 17. Solodova Yu., Adamchik A., Kryuchkova I.
 18. Dvoretsky L., Ivleva O.
 19. Kolomiets V.
 20. Katyukhin V.