HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№2 / 2017

 1. Dyakova S., Lev N., Kostyuchenko M., Mizernitsky Yu., Rozinova N.
 2. Aleksandrovich Yu., Karpishchenko S., Kopylov V., Alekseenko S., Muratov A., Muratov P.
 3. Mironova Zh., Vsevolodskaya E., Belash V., Trofimov V., Ulitina A., Pchelina S., Dubina M., Gorbunkov S., Akopov A.
 4. Dolgov O., Shvetsov A., Klimov A., Goloshchapov O., Shcherbakov A., Klementyeva R., Volkova A., Utimisheva E., Zubarovskaya L., Afanasyev B.
 5. Vizel A., Vizel I., Gizatullina E.
 6. Komissarova O., Abdullaev R., Konyaeva O., Berezhnaya O., Mikhailovsky A.
 7. Kanosrsky S., Kovalenko Yu.
 8. Gadzhigoroeva A.
 9. Pavlov Yu., Levkin V., Vychuzhanin D., Nurutdinov R., Kharlov N.
 10. Karpishchenko S., Lavrenova G., Kuleshova A., Milchakova A.
 11. Safronovа V., Isayenko S., Shumik T.
 12. Rybko E., Shupletsova I., Rekhtina I.
 13. Karpishchenko S., Lavrenova G., Malay O., Milchakova A.
 14. Aliev Sh., Shpotin V., Saidulaev V., Fernando D.
 15. Perlamutrov Yu., Levina N.
 16. Vorobyeva I., Moshetova L., Shcherbakova E.
 17. Solodova Yu., Adamchik A., Kryuchkova I.
 18. Dvoretsky L., Ivleva O.
 19. Kolomiets V.
 20. Katyukhin V.