№2 / 2017

 1. Dyakova S., Lev N., Kostyuchenko M., Mizernitsky Yu., Rozinova N.
 2. Aleksandrovich Yu., Karpishchenko S., Kopylov V., Alekseenko S., Muratov A., Muratov P.
 3. Mironova Zh., Vsevolodskaya E., Belash V., Trofimov V., Ulitina A., Pchelina S., Dubina M., Gorbunkov S., Akopov A.
 4. Dolgov O., Shvetsov A., Klimov A., Goloshchapov O., Shcherbakov A., Klementyeva R., Volkova A., Utimisheva E., Zubarovskaya L., Afanasyev B.
 5. Vizel A., Vizel I., Gizatullina E.
 6. Komissarova O., Abdullaev R., Konyaeva O., Berezhnaya O., Mikhailovsky A.
 7. Kanosrsky S., Kovalenko Yu.
 8. Gadzhigoroeva A.
 9. Pavlov Yu., Levkin V., Vychuzhanin D., Nurutdinov R., Kharlov N.
 10. Karpishchenko S., Lavrenova G., Kuleshova A., Milchakova A.
 11. Safronovа V., Isayenko S., Shumik T.
 12. Rybko E., Shupletsova I., Rekhtina I.
 13. Karpishchenko S., Lavrenova G., Malay O., Milchakova A.
 14. Aliev Sh., Shpotin V., Saidulaev V., Fernando D.
 15. Perlamutrov Yu., Levina N.
 16. Vorobyeva I., Moshetova L., Shcherbakova E.
 17. Solodova Yu., Adamchik A., Kryuchkova I.
 18. Dvoretsky L., Ivleva O.
 19. Kolomiets V.
 20. Katyukhin V.