HAC (Russian)
RSCI (Russian)
EBSCO
DOI (USA)
Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory)
Scientific Indexing Services

№10 / 2023

 1. Blinov D., Solopova A., Achkasov E. et al.
 2. Samorodskaya I.
 3. Dvoriankova E., Karapetyan M., Shevchenko G. et al.
 4. Yarikov A., Baitinger А., Logutov A. et al.
 5. Skvortsov V., Levitan B., Emelyanov D. et al.
 6. Ivanov Yu., Sharobaro V., Stankevich V. et al.
 7. Ryazanov V., Kutsenko V., Postanogov R. et al.
 8. Myakisheva S., Linkova N., Polyakova V. et al.
 9. Yakovenko M., Bolotova E., Lykova A. et al.
 10. Poliakova V., Kunitskaya N., Сhistyakova A. et al.
 11. Rasskazova E., Zikiryakhodzhaev A., Kaprin А.
 12. Kashpanov M., Novikova I.
 13. Agasarov L., Konchugova T., Kulchitskaya D. et al.
 14. Morozov A., Sergeev A., Kadykov V. et al.
 15. Sarkisyan N., Kataeva N., Kostareva E. et al.
 16. Mosoyan M., Shelipanov D., Gilev E. et al.
 17. Nurzhan uulu U., Sagimbayev M., Rysbayev K.