№3 / 2017

 1. Khoroshilov I.
 2. Chernyavskaya O.
 3. Reznik V., Tapilskaya N., Gaidukov S., Aleksandrovich Yu., Ryazanova O., Bagrov A.
 4. Luchina E.
 5. Elgarov A., Kalmykova M., Apsheva E., Elgarov M., Shogenova A.
 6. Kavalersky G., Smetanin S., Lychagin A., Moisov A.
 7. Vasilyev A.
 8. Zaborovsky А., Gurevich K., Lobanova E., Krysanov I., Tararina L., Yunina D.
 9. Zakharov V., Milovanova O., Grishina D., Lokshina A., Vakhnina N.
 10. Barilko M., Tsurtsumiia D., Seliverstov P., Radchenko V.
 11. Shishkova V., Zotova L.
 12. van Haselen R.
 13. Dryazhenkova I., Shilkina N.
 14. Khabibulina M.
 15. Sadkeev A.
 16. Belova S., Mamonova I., Babushkina I., Gladkova E.
 17. Kovaleva L., Krivitskaya V., Petrova M., Titova O.
 18. Vertkin A., Knorring G.
 19. Virabyan V., Naumova V., Zhidovinov A.
 20. Khafizova L., Khamidullaeva G.
 21. Zinatullina D., Sadreeva S.