The Journal is included in Russian and International Library and Abstract Databases
Russain Science Index (Russia)
EBSCO
DOI Registration Agency (USA)

№12 / 2017

 1. Sharova A., Reznik A.
 2. Samulenko А., Mordovsky А., Polyakov А.
 3. Postrelko M. Bagirova G., Voronina L.
 4. Titova O., Sukhovskaya O., Kozyrev A., Kulikov V.
 5. Chernousov A., Khorobrykh T., Vychuzhanin D., Kharlov N., Nurutdinov R., Abdulkhakimov N.
 6. Sokolov A.
 7. Potupchik T., Veselova O., Evert L., Averyanova O., Romanchikov A.
 8. Khamidullaeva G., Abdullaeva G., Nizamov U., Ziyaeva A.
 9. Khokonova T., Umetov M., Sizhazheva S.
 10. van Haselen R.
 11. Baiko S., Sukalo A.
 12. Batkaev E., Popov I.
 13. Dvoryankova E., Piruzyan A., Plieva K., Korsunskaya I.
 14. Ignatovsky А.
 15. Romanova Yu.
 16. Sharova A., Lysikova V.
 17. Byalovsky Yu., Ivanov A., Bulatetsky S.
 18. Rukin Ya., Murylev V., Lychagin A., Elizarov P., Grichyuk A., Yavlieva R.
 19. Sherina T., Marianovsky A.
 20. Tolstokorov A., Popova T., Osintsev E., Kurochkina E.
 21. Ryumin A., Shchetkin V., Molodov V., Vasilyev V., Mikheev M.
 22. Dudar V., Lopatina T.