№12 / 2017

 1. Sharova A., Reznik A.
 2. Samulenko А., Mordovsky А., Polyakov А.
 3. Postrelko M. Bagirova G., Voronina L.
 4. Titova O., Sukhovskaya O., Kozyrev A., Kulikov V.
 5. Chernousov A., Khorobrykh T., Vychuzhanin D., Kharlov N., Nurutdinov R., Abdulkhakimov N.
 6. Sokolov A.
 7. Potupchik T., Veselova O., Evert L., Averyanova O., Romanchikov A.
 8. Khamidullaeva G., Abdullaeva G., Nizamov U., Ziyaeva A.
 9. Khokonova T., Umetov M., Sizhazheva S.
 10. van Haselen R.
 11. Baiko S., Sukalo A.
 12. Batkaev E., Popov I.
 13. Dvoryankova E., Piruzyan A., Plieva K., Korsunskaya I.
 14. Ignatovsky А.
 15. Romanova Yu.
 16. Sharova A., Lysikova V.
 17. Byalovsky Yu., Ivanov A., Bulatetsky S.
 18. Rukin Ya., Murylev V., Lychagin A., Elizarov P., Grichyuk A., Yavlieva R.
 19. Sherina T., Marianovsky A.
 20. Tolstokorov A., Popova T., Osintsev E., Kurochkina E.
 21. Ryumin A., Shchetkin V., Molodov V., Vasilyev V., Mikheev M.
 22. Dudar V., Lopatina T.